منابع انسانی

منابع انسانی

یکی از مهمترین سرمایه های هر شرکت، نیروی انسانی کارآمد و متخصص آن می باشد. با توجه به چشم انداز ترسیم شده در شرکت البرز نیرو جهت ارتقاء دانش و مهارت فنی پرسنل، برنامه های متعدد آموزشی پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به آموزش 100 نفر نیروی متخصص تعمیراتی ( الکتریسین و مکانیسین) و 75 نفر نیروی کارآمد لکوموتیوران اشاره کرد. ساختار شرکت البرز نیرو با در نظر گرفتن تنوع بخشها و ادارات مختلف در تهران،کرج، اصفهان، یزد و سایر مناطق کشور فرصتهای شغلی زیادی را در زمینه حمل و نقل ریلی فراهم آورده است.