البرز نیرو / معرفی شرکت / عملکرد لکوموتیوها

عملکرد لکوموتیوهای شرکت البرز نیرو :1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

سال

3091

3036

2848

2790

2741

2488

2324

2385

1966

1932

2352

1836

393

تناژ حمل شده
(میلیون تن کیلومتر)

65/9%

70/8%

57/8%

18/8%

14/9%

05/9%

2/9%

4/9%

4/8%

2/8%

2/11%

4/8%

9/1%

سهم شرکت از حمل بار ریلی کشور