البرز نیرو / معرفی شرکت / عملکرد لکوموتیوهای شرکت البرز نیرو

عملکرد لکوموتیوهای شرکت البرز نیرو :

amalkard1

 

amlakard2