مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 1

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 2

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 3

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 4

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 5

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 6

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 7

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 8

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه لکوموتیو های شرکت البرز نیرو 9

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.