معرفی شرکت

 معرفی1

 

شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو در سال 1386 همزمان با افزایش فعالیت بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی و با هدف سرمایه گذاری در تامین لکوموتیو تاسیس گردید. شرکت البرز نیرو در حال حاضر به همراه گروه شرکت های موسس (توکاریل، بهتاش سپاهان، آسیا سیر ارس وپارت سهند) با داشتن انواع واگن، لکوموتیو و تامین اقلام یدکی آن ها زنجیره کاملی را جهت حمل بار در شبکه ریلی ایجاد کرده است.
شرکت البرز نیرو در طی این مدت اقدام به خرید 77 دستگاه لکوموتیو GT26CW نموده که اولین لکوموتیو در شهریورما ه سال 1388 راه اندازی و به سیر اعزام گردید. (تعدادی از لکوموتیوها به شرکتهای الوند نیرو و راهوار نیرو واگذار شده است)


منابع انسانی

منابع انسانی 2  

یکی از مهمترین سرمایه های هر شرکت، نیروی انسانی کارآمد و متخصص آن می باشد. با توجه به چشم انداز ترسیم شده در شرکت البرز نیرو جهت ارتقاء دانش و مهارت فنی پرسنل، برنامه های متعدد آموزشی پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به آموزش 100 نفر نیروی متخصص تعمیراتی ( الکتریسین و مکانیسین) و 75 نفر نیروی کارآمد لکوموتیوران اشاره کرد.
ساختار شرکت البرز نیرو با در نظر گرفتن تنوع بخشها و ادارات مختلف در تهران،کرج، اصفهان، یزد و سایر مناطق کشور فرصتهای شغلی زیادی را در زمینه حمل و نقل ریلی فراهم آورده است.


تربیت لکوموتیوران

 معرفی1

 

شرکت البرز نیرو همزمان با افزایش فعالیت بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور، اقدام به تربیت اولین لکوموتیوران بخش خصوصی در سال 1389 نمود و در حال حاضربیشترین لکوموتیوران خصوصی(75نفر) را در اختیاردارد که از این تعداد35 نفر لکوموتیوران هم اکنون به هدایت قطارهای باری درشبکه ریلی کشور مشغول می باشند.