البرز نیرو / شرکتهای موسس / شرکت پارت سهند

شرکت پارت سهند

پارت سهند

 

از فعالیت های  این شرکت میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

-         تدارک و تحویل قطعات و مجموعه های  وارداتی واگن های باری،مسافری ،ترن ست و ریل باس از قبیل بوژی ،چرخ،محور، بانداژ، سیستم تهویه و ... به صورت فروش ریالی و ارزی.

-         تدارک بعضی از مجموعه ها و قطعات واگن مترو از قبیل کوپلر،کانگ وی،سیستم تهویه،چرخ و... .

-         تامین مصالح و متعلقات روسازی خط مانند ریل،تراورس و ... .

-         ایجاد ارتباط منطقی میان تولیدکنندگان قطعات خارجی و داخلی با شرکت های حمل و نقل ریلی و پیمانکاران تعمییراتی جهت تسریع در تامین قطعات و کاهش قیمت تمام شده .